Janusz Cichoń

Urodził się w 1957 r. w Bytomiu. W 1981 r. ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (specjalność ekonomika rolnictwa), w 1990 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadził badania dotyczące m.in. rynku pracy, konkurencyjności i rozwoju regionalnego oraz finansów publicznych. Od 2002 r. wykładał również w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

sejm.gov.pl

Pełnił wiele funkcji w samorządzie terytorialnym, był m.in. prezydentem Olsztyna oraz członkiem zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. W 2007 r. został posłem VI kadencji Sejmu, pełniąc m.in. rolę członka Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki oraz przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o emeryturach kapitałowych; o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych; o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Był także przewodniczącym podkomisji stałej do spraw monitorowania budżetu państwa.

Poseł na Sejm RP VII kadencji. Do 15.01.2013 r. działał w komisjach Finansów Publicznych oraz ds. Kontroli Państwowej, a także sprawował funkcję przewodniczącego podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Od 15 stycznia 2013 r. roku objął stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Jest pasjonatem pszczelarstwa, współautorem książek i podręczników z tej dziedziny.

Postaw na  WARMIĘ i MAZURY

Jestem rzecznikiem spraw naszego regionu. Jako poseł udzielałem wsparcia władzom regionalnym, lokalnym, instytucjom publicznym w sprawach istotnych dla mieszkańców Warmii i Mazur.

Najważniejsze wspólnie realizacje:

  • modernizacja dróg krajowych, w tym otwarcie możliwości budowy obwodnicy Olsztyna,
  • przejęcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski terenów powojskowych,
  • dofinansowanie z budżetu państwa modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego,
  • dofinansowanie modernizacji gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w Olsztynie

My, mieszkańcy Warmii i Mazur, chcemy żyć w silnym, stabilnym i zasobnym regionie.

Jestem mieszkańcem Warmii i Mazur , doskonale znam nasz region i jego problemy.

Sekretarz stanu

w Ministerstwie Finansów

Poseł na Sejm RP

VI oraz VII kadencji

Wicemarszałek Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 2002-2006

Prezydent Olsztyna

 1998 – 2001